Политика за поверителност

Общи условия

Настоящите Общи условия регламентират основните правила и особености при ползване на сайта и услугите, които предлага Студио за уеб дизайн Iskam.Website за уеб дизайн и изработка на уеб сайт /личен, фирмен, онлайн магазин, уеб портал, социална мрежа и др./, техническа поддръжка на сайт, SEO оптимизация с осигурена активна поддръжка за предни позиции в търсещи машини, активна Система за управление на съдържанието /CMS/, лого дизайн и др.

Общи положения

Iskam.Website е търговска марка на "Ай Солушънс eнд Дивелъпмънт" ООД ЕИК 203255457, наричано по-долу за кратко Студиото.

Услугите които предлага от Студиото се извършват след подписване на двустранен договор за изработка по образец в който Isolutions & Development е страна като Изпълнител, а клиентът като Възложител

Обхват на работите

Обхвата на работите се дефинира в договора за изработка или в приложение представляващо неразделна част от него

Когато за дефиниция се ползва оферта на Изпълнителя същата се прилага към договора за изработка и има стойност на дефиниция за обхвата на работите, които Изпълнителят е длъжен да извърши;

В обхвата на работите се ползват дефиниции, които следва да се третират както следва:

Базова страница – екран от интернет сайт с големина не изискваща скролиране при резолюция на екрана до 1920х1200px, реализирана с ресурсите на HTML/DHTML

Динамична страница – екран от интернет сайт генериран динамично чрез PHP/MySQL код изпълняван на сървъра; Една динамична страница може да генерира динамично съдържанието на много страници с идентично съдържание които не се заплащат еднократно;

Ниво на сложност– сложност на уеб дизайна или програмирането дефинирано от Изпълнителя чрез примерни реализирани проекти;

Модул – предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целият сайт и се заплаща еднократно;

Базова структура – предварително програмирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи;

Графичен дизайн– предварително проектиран дизайн на интернет сайта, с предложение за разположение на основните навигационни елементи, цветове и структура на информацията;

Хостинг – пространство за функциониране на интернет сайта с гарантирана видимост и надеждност и осигурена Система за управление на съдържанието на сайта (CMS), което се заплаща на Изпълнителя периодично;

Процес на изработка

Възложителят следва да предостави всички изходни материали по сайта в срок до 7 дни от подписване на договора за изработка

Възложителят следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му проекти или функционалности на сайта в рамките на 7 дни от предоставянето им;

Липсата на изразено мнение по горе споменатото се приема за одобрение или прехвърляне правото на Изпълнителя да прецени оптималното решение спрямо интересите на Възложителят;

Възложителят получава потребителско име и парола, с които да следи в реално време работата по сайта и да изразява мнение, с цел постигане на оптимален за него краен резултат;

Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението му, може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на структурата или въвеждането на информацията. В този случай Изпълнителят може да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно, съгласно актуалната часова ставка на Студиото за съответните услуги;

Предсрочно прекратяване на договора може да се изиска от всяка една от страните с двуседмично предизвестие. В тези случаи Възложителят дължи на изпълнителя сума в размер на извършената до момента на предизвестието работа калкулирана по ценова листа;

Възложителят заплаща само тази част от работата по сайта пряко извършена от Изпълнителя; Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в обхвата на договорените дейности;

Авторски права и собственост

Възложителят придобива авторски права върху изработените в рамките на договора изображения, както и графичното оформление на представената информация;

Възложителят отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в сайта поставени след писменото му одобрение.

Кода и функционалността на Системата за управление на съдържанието на интернет сайта, са изключителна интелектуална собственост на Изпълнителя, освен ако не са предмет на GPL или друг лиценз за свободно ползване.

Активиране на интернет сайт

Активирането на интернет сайта се извършва след одобрението му от Възложителя и заплащане на окончателната цена за изработка на Изпълнителя;

Изпълнителя не носи отговорност за съдържанието на сайта, след неговото одобрение.

Цени и плащане

Всички цени и пакетни предложения посочени на страниците в сайта на Студиото и/или негови ландинг страници са с информативен характер и нямат силата на ценова оферта. Окончателните цени на услугите следва да се договарят индивидуално с всеки клиент.

При подписване на договора Възложителя заплаща авансово 50% от договорената сума и 50% след като сайта е завършен. При еднократното плащане на цялата сума клиента получава отстъпка от цялата цена в размер на -5%, за суми над 250лв.

При отказ от поръчката от страна на клиента – авансово платени суми не се възстановяват.

Поддръжка

В рамките на годишна такса за хостинг Изпълнителят предоставя възможността Възложителя сам да редактира и развива сайта си чрез развойна среда за изграждане и поддръжка на фирмени интернет сайтове наречена Система за управление на съдържанието на интернет сайта (CMS)

Изпълнителят не може да отговаря за нефункциониране на сайта породено от неплащане на такса за хостинг или регистрация на домейн

Изпълнителят не носи отговорност за модули и темплейти закупени и инсталирани от Възложителя и/или трети страни, както и за несъвместимост и/или конфликти причинени от тях на нормалната работа на сайта.

Изпълнителят не осигурява безплатна техническа поддръжка на изработените сайтове след предаването им, освен ако не е включена в цената на пакета или не е договорена допълнително.

Сигурност и защита на личните данни.

Студиото прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни на Република България и Европейски регламент GDPR. Сайтът на Студиото е подсигурен с SSL сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.

Студиото има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато лицето се регистрира като Потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на услуги чрез сайта iskam.website, както и ландинг страниците на студиото, участване в промоции, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

1. Обработване на информация за Потребителя

Студиото полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

2. Цели, за които може да се използва информацията

Студиото събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Студиото.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Студиото на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Студиото се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

Решаване на спорове

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското и европейско законодателство.

Онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG